عایق حرارتی

عایق حرارتی

بر اساس تحقسقات صورت گرفته حدود ۳۷% از اتلاف انرژِی در ساختمانها از طریق پنجره ها صورت می گیرد با استفاده از از شیشه های دوجداره با قاب های مناسب می توان تا حد بسیار زیادی از اتلاف انرژی جلوگیری نمود.

جدول ذیل مقایسه شیشه های دوجداره و تک جداره و دیوارهای آجری را از نظر میزان انتقال حرارت نشان می دهد.

نوع شیشهضخامت شیشه mmنوع عایقضخامت عایقانتقال حرارت w/m2k
شیشه تک جداره۴۵.۹
شیشه تک جداره۶۵.۸
شیشه دو جداره۴.۶هوای خشک۱۲۳
شیشه دو جداره۴.۶گاز آرگون۱۲۲.۹
دیوار آجری ۳۵ Cm2

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو